Ważna informacja: w związku z zastosowaniem od dnia 25 maja 2018r normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )  informujemy, że administratorem pozyskanych danych osobowych, na podstawie wyraźnej i dobrowolnej Państwa zgody jest Firma Nieruchomości Anna Krawczyńska, z siedzibą w 62-064 Plewiska Os. Pogodne 19, NIP 7811168642; REGON  639719096

Wyrażenie zgody powoduje, że administrator będzie mógł na tej podstawie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody

Cofnięcie zgody możliwe jest:

1. w formie pisemnej, pisząc na adres administratora j.w.;

2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: + 48 793 666 024;

3. w formie elektronicznej,  pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@nieruchomosci-inwestycje.pl

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Organem nadzorczym jest PREZES URZĘDU OCHROY DANYCH OSOOWYCH, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Dane osobowe, które są przetwarzane w postaci:  imienia, nazwiska (imiona rodziców dla potrzeb zawieranych umów, aktów), numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, zameldowania, adresu oferowanej nieruchomości ( o ile dotyczą oferenta ),

oraz:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;

Cel w jakim przetwarzamy dane osobowe:  podjęcie czynności mogących ułatwić wykonanie Umowy w Obrocie Nieruchomościami czy usługi związanej z tą czynnością w tym „oferowanie nieruchomości”, prezentacja nieruchomości podczas spotkań, przede wszystkimw celu zawarcia Umów w Obrocie Nieruchomościami jak sprzedaż, zakup czy najem i wynajem; dla wykonanie Umowy Pośrednictwa; w celu marketingu oferowanych nieruchomości – przedstawienie, prezentacja oferty, w szczególności przez upublicznianie danych, marketing produktów - „ofert” i usług administratora także na podstawie wcześniejszego kontaktu z nami w celu, którego kontakt dotyczył; podjęcia czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie; na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zebrane dane przekazane mogą zostać do: podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora, współpracujących z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych oraz do Podmiotów uczestniczących w finalizowaniu Umów w obrocie nieruchomościami jak np. Kancelarie Notarialne czy Doradca Kredytowy; podmiotów współpracujących w zakresie obsługi księgowej i prawnej jak również do organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( jak organy podatkowe, organy nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi w obrocie nieruchomościami).

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa w szczególności ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez administratora.

Zapoznawszy się z powyższą informacją wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych także za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy telefonu czyli  z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych w tym komputera, komórki).

 Dane Adresata przyjęto za Jego dobrowolną zgodą celem prezentacji ofert nieruchomości i nazwisko Jego zostanie przekazane właścicielowi ofert

lub jeśli  sam jest oferentem zainteresowanym ofertą.